News

Victoria Woyland, vice president Volvo connected solutions föreslås som ny styrelseledamot i Ekobot

Victoria Woyland

Victoria Woyland, Vice president Volvo Connected Solutions

Inför den extra bolagsstämman den 30 juni 2021 presenterar Ekobots nomineringskommitté Victoria Woyland som förslag till ny ledamot i styrelsen för Ekobot AB (Publ)
 

Victoria Woyland är idag vice president på Connected Solutions som utvecklar uppkopplade och digitala tjänster inom Volvogruppen. Victoria har en bred bakgrund inom bl a eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling och har haft flertalet ledande positioner inom Volvogruppen. Före sin tid på Volvogruppen har hon erfarenhet från bl a Volvo Cars och konsultbranschen. Victoria har en gedigen erfarenhet av att driva förändring och transformation i en global kontext. Hon är bosatt i Kullavik utanför Göteborg och är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

Motivering till att tacka ja till nomineringskommitténs erbjudande om styrelseledamot i Ekobot:

”Det är med stor glädje och energi som jag tackat ja till en erbjudandet om en plats som styrelseledamot i Ekobot. Utöver att Ekobot har en mycket intressant produkt med stor potential och samhällsnytta så är bolaget också i en viktig fas där jag ser att jag kan bidra med min erfarenhet inom kundcentrisk utveckling och skalning av digitala tjänster och affärsutveckling.”

Livesänd pressträff 29/6 kl 10.00 - 11.00

Livesänd pressträff inför stämman

Aktieägare och press hälsas välkommen till en livesänd pressträff. Under träffen kommer  kommer att den 29 juni 2021 kl. 10.00 hålla en livesänd pressträff där föreslagen styrelseledamot avser att presentera sig. Aktieägare kommer att beredas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet kommer att meddelas på bolagets hemsida, https://www.ekobot.se.

 

Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)

 
 
 
 
 
 

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i EKOBOT AB (publ)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096-1974, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 januari 2021

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 januari 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara införd i bolagets aktiebok (den av Euroclear Sweden AB förda om bolaget hunnit anslutas i tid till bolagsstämman) fredagen den 22 januari 2021,

 • dels senast torsdagen den 28 januari 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning, som gäller som anmälan till stämman.

  För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 22 januari 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtts- registrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 25 januari 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

  Poströstning

  Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings- stämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgäng- ligt på bolagets hemsida www.ekobot.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till EKOBOT AB (publ), att: Erik Jonuks, Bergåsgatan 9, 725 91 Västerås, eller med e-post till erik.jonuks@ekobot.se. Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast torsdag den 28 januari 2021.

  Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

  Fullmakter

  Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registrerings- bevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

  Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

  Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast tisdagen den 19 januari 2021 till EKOBOT AB (publ), att: Erik Jonuks, Bergåsgatan 9, 725 91 Västerås eller med e-post till erik.jonuks@ekobot.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.ekobot.se och på bolagets kontor, senast den 24 januari 2021. Upplysningarna skickas även

  till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

  Dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av justeringsperson.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner. 7. Stämmans avslutande

Varmt välkommen / Styrelsen EKOBOT AB (Publ)