News

Kallelse till årsstämma i EKOBOT AB (publ)

Aktieägarna i EKOBOT AB (publ), org.nr 559096-1974, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av Covid-19, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 12 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.