Ekobot mottager positivt förhandsbesked avseende stöd från Jordbruksverket, genom EIP- Agri

Ekobot AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) har mottagit ett positivt förhandsbesked avseende stöd från Jordbruksverket. Stödet syftar till att Ekobot AB (publ) skall genomföra storskaliga fälttester samt påbörja insamling av fältdata under odlingssäsongen 2022. Det slutgiltiga stödbeloppet är ej fastställt ännu men indikativt är stödets omfattning ca 4,5 – 5,9 MSEK.

Via Jordbruksverket handläggare har Ekobot mottagit information om att en första urvalsbedömning avseende beviljande av stöd skett. Informationen är en positiv indikation på att Ekobot kommer att beviljas stöd från Jordbruksverket under 2022. Stödet handläggs av Jordbruksverket och ryms inom det europeiska innovationspartnerskapet, EIP Agri. Stödet syftar till öka EU:s konkurrenskraft samt att bidra till hållbar livsmedelsproduktion. Det slutgiltiga stödbeloppet är ej fastställt ännu men indikativt är stödets omfattning ca 4,5-5,9 MSEK.

Förhandsbeskedet är oerhört glädjande och vi har gott hopp om att ansökan beviljas i sin helhet. Med stödet från Jordbruksverket har vi mycket bra förutsättningar för att genomföra de storskaliga kommersiella fälttester vi planerar för under odlingssäsongen 2022, säger Ekobots VD, Erik Jonuks

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.