Ekobot AB (publ) mottager stöd för konsultinsatser från Region Västmanland

REGION VÄSTMANLAND beviljar Ekobot AB 559096-1974 stöd med högst 313 550 kronor för att inhandla konsulttjänster hos Bergia Solutions, Emaus Mekaniska och Sörens Mekaniska enligt stödunderlag nedan. Bidraget får uppgå till 50 % av godkänt stödunderlag. Stödet är ett så kallat försumbart stöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

REGION VÄSTMANLAND motivering till beslut är att investeringen bidrar till hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Till grund för REGION VÄSTMANLAND beslut ligger förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.