Ekobot AB (publ) beviljas grönt lån av Almi Företagspartner Mälardalen

Almi Mälardalen AB har beviljat Ekobot AB (publ) ett så kallat grönt lån på ca 1,9 MSEK. Almis gröna lån har som syfte att finansiera gröna satsningar som driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.

Almi Företagspartners gröna lån riktar sig till små och medelstora företag och är en finansieringsprodukt som möjliggör grön omställning och acceleration med tydligt affärsvärde. Almis gröna lån har fokus på klimat och övriga miljöfrågor som ligger i linje med EU:s "den gröna given", som är EU:s tillväxtstrategi och ramverk för åtgärder för att nå målet att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

– Vi är givetvis glada, utifrån ett finansieringsperspektiv, att vi beviljats en kredit av Almi Företagspartner för att fortsätta vår tillväxtresa. Att vi också kvalat in för det Gröna lånet är extra roligt med tanke på vår ambition att tydligt positionera vårt varumärke inom den gröna omställningen, säger Ekobots VD Erik Jonuks

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.