Investors/Investerare

Ekobot AB (publ) strävar efter att säkerställa att investerare, analytiker och finansiella medier får korrekt information i rätt tid.

Board of directors/Styrelse

Medlemmens Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Födelseår Tillträde Bolaget och bolagsledningen
Thomas Lindgren Styrelseordförande 1960 2020
Sina Vosough Styrelseledamot 1981 2020
Mattias Jansson Styrelseledamot 1974 2018
Ulf Nordbeck Styrelseledamot 1966 2019

Ägarförhållanden

Aktieägare Antal aktier Kapital & röster
Nordbeck, Ulf 502 170 21,15%
Unibap AB 167 000 7,03%
Cederlund, Tord 110 000 4,63%
Nordnet Pensionsförsäkring 87 247 3,67%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 78 651 3,31%
Linus Larson Holding i Uppsala AB 74 600 3,14%
Otterheim, Carl Johan 65 000 2,74%
Formue Nord Markedsneutral A/S 45 456 1,91%
Sällsam Aktiebolag 46 190 1,95%
Krumins, Ulf Victor 35 000 1,47%
Övriga 1 163 356 49,00%
Summa 2 374 670 100,00%

Executive Management Team/Ledningsgrupp

Namn Befattning Födelseår Tillträde
Erik Jonuks CEO/VD 1972 2017
Tomas Täuber CTO/teknisk chef 1966 2021
Birgitta Lundvik CFO/Controller 1969 2020

Nominating comittee/Valberedning

I enlighet med beslut från Ekobots årsstämma den 12 maj 2021 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman den 11 maj 2022. Därutöver kommer Thomas Lindgren, styrelseordförande i Unibap AB, att adjungeras till valberedningen.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedning inför årsstämman 2022
Anders Blomberg Valberedningens ordförande och utsedd av Unibap AB
Ulf Nordbeck Eget innehav
Tord Cederlund Eget innehav

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2022:

a) Val av ordförande vid stämman
b) Fastställande av antal styrelseledamöter
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
d) Fastställande av arvoden till revisorer
e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
f) Val av revisorer
g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2022

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Vidare ska valberedningen föreslå stämmoordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.
Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelseordförande: thomas@xpadvisory.se, eller per brev till följande adress:

Ekobot AB
att: Valberedningen
Slakterigatan 10
724 97 Västerås

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Financial reports /Finansiella rapporter

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning

Press releases/Pressmeddelanden

Subscription/Prenumeration

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.